0.236 547 15 20
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

   

 

 

 

T.C

GÖRDES  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

 

 Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Bu yönetmelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü kapsar.

Dayanak

Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuata dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan                    : Gördes Belediye Başkanını

b) Belediye                 : Gördes Belediyesini

c) Müdürlük               : Gördes Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü

d) Personel                 : Müdürlük bünyesindeki görevli tüm memur, işçi,  ve diğer çalışanları ifade etmektedir.

 

Temel İlkeler

Müdürlük, tüm çalışmalarında;

  • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,
  • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, ihtiyaca uygunluk, adalet ve eşitlik,
  • Kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik,
  • Planlı, verimli, güler yüzlü ve kaliteli hizmet,
  • Bilgi ve teknolojiden azami olarak faydalanma, ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat ve Bağlılık

 

 Teşkilat:

 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 

  • Müdür
  • Şef
  • Kadrolu İşçi

 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1   Müdür

1.2.1  Emlak ve Ç.T.V Servisi

 

Bağlılık

 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

Müdürlüğün Görevleri:

 

< >Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını oluşturmak.Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların,bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak.Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis/devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak.Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek.Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemelerce veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek.Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapmak. Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak.Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekreterya görevini yürütmek. 

 

< >Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak.Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak.Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecrimisil bedellerini tahsil etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak. 2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil veya hisseli taşınmazların satış ve kiralama işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak,Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda yazışmaların düzenli yürümesini sağlamak, gelen giden evrak kaydını yapmak, ilgili birimlere havalesini sağlamak, arşivini tutmak,Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir. 

 

Müdürlük yetkisi

Emlak İstimlâk Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

 Emlak İstimlâk Müdürlüğü, Belediye Başkan veya Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle, kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun olarak yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.

 

1

Emlak Ve İstimlak Müdürünün

Görev Yetki ve  Sorumlulukları

 

< >Emlak İstimlâk Müdürlüğünün asli olan hizmetlerinin neler olduğunu tespit edip, personeli ile görev dağılımını yaparak çalışmaları kontrol etmek.Belediyeye ait yerler üzerinde Belediyenin bütün haklarını korumak ve Belediyeye ait kiraya verilen bütün yerlerin kayıtlarını tutturmak, gerekli mukavele ve şartnameleri hazırlatmak, bu yerlerin kiralarını zamanında tahsilini sağlamakve kiracılarla iyi ilişkiler kurmak, anlaşmazlıkları belediye hukukçusuna iletmek.Gerektiğinde belediye adına mülk kiralama yazışmalarını ve ihale dosyasını hazırlatmak.Müdürlüğü ile ilgili projeler hakkında idareye bilgi vermek, maliyet hesabı yaptırarak onaylanan projenin hayata geçirilmesini sağlamak.Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak.Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlamak.Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri gerekli araştırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunar, maliyet hesapları yaptırarak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlar.Haftalık faaliyet raporlarını hazırlanmasını sağlar ve bu raporların kontrolünü yapar.Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlar.Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını denetler.Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirir.Birim müdürleri toplantısına katılır.Birim içi haftanın değerlendirme toplantısını yürütür.Emlak İstimlâkMüdürlüğünün HarcamaYetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir.Kendisine bağlı personelin verimli çalışması için gerektiğinde hizmet içi eğitim verdirir, personeli doğru yönlendirip, düzeni sağlar. Belediyenin diğer tüm müdürlükleri ile Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü arasındaki diyalogları sağlar.Müdürlük personelinin devam/devamsızlığını kontrol eder.Yazışmaların kontrolünü yapar.Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlatır.Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.Bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 1.2.1

 

Emlak ve Çevre Temizlik  Servisi

 

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi , Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer’ i mevzuat hükümleri çerçevesinde emlak ve çevre temizlik vergisiyle alâkalı tarh, tahakkuk, tebliğ, terkin vb. iş ve işlemleri yürütür.

< >Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde emlak vergisiyle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,Belediye sınırları ile mücavir alan ve köylerimiz dâhilinde mükelleflerin her türlü alım, satım işleminden sonra getirdiği bina, arsa ve arazi bildirimlerinin kabul edilerek sicil numarası verilmesi ve bilgisayara işlenmesi,Vergi tahakkuk ettirilip ödenecek verginin belirlenmesi,Alım satımdan sonra satılan bina, arsa ve arazileri bilgisayara işleyip kayıtlardan düşülmesini sağlamak,Vatandaşların Belediyemize müracaat ettiklerinde kendi üzerlerinde kayıtlı her türlü gayrimenkulleri sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik etmek veya onay vermemek,Tapuda alım yapacaklara  alım satım yazısı hazırlayıp borçları ödetildikten sonra, borcu yoktur onayı alınıp tasdikli beyan suretini vererek satışa hazır hale getirmek,Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarından istenen bilgileri doğru olarak cevaplandırmak,Telefon ile ulaşan vergi mükelleflerine her türlü bilgiyi vermek ( vergi miktarı, posta çek numarası ve banka hesap numarası) Her dört yılda bir yenilenen genel beyan dönemi hazırlık çalışmalarını ve yazışmalarını yaparak mahalle, cadde ve sokak adlarına göre arsaların m2 birim fiyatlarının belirlenebilmesi için Komisyon kurulmasını Belediye Başkanlığına bildirip, gerekli çalışmaları yapmak.Vergi mükelleflerinin ölümü halinde tahakkuk ve bildirimlerini düşüp, iştirak halinde bildirim vermelerini sağlamak,Veraset ve intikal vergisi beyanlarını hazırlayıp vatandaşa yardımcı olmak, intikalden sonra varislerin bildirimlerini kabul etmek,Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde yeni bir yer satın alındığında veya miras yoluyla intikal ettiğinde emlak vergisi bildirimi süresi içerisinde verilmediği tespit edilenlere bildirim çağrı mektubu göndermek (Bildirim çağrı mektubu gönderilmesine rağmen bildirim vermeyen mükelleflere 1319 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince idarece tarh işlemleri).Geç bildirimden dolayı mükelleflere usulsüzlük cezası kesilmesi. (V.U.K. 376. maddesinden dilekçe ile indirim isteyenlere vergi ödemesi bir ay içerisinde yapılırsa cezalarda indirim yapılır.)Emekli dilekçeleri kabul edilerek araştırma yapmak. (Mükellef gerekli şartları taşıyorsa emlak vergisi emekli indirimi uygulanır.)Bilgisayara girilen bildirimler  kayıt numarası verilerek defterlere işlenmesi ve dosyalanarak arşivde muhafaza edilmesi. (Teftişlerde istenen belgeler arşiv ve depolardan bulunarak verilmesi).Resmi gazeteden takip (Emlak Servisini ilgilendiren konuları ele alınarak uygulamak).Her yıl sene sonunda yılsonu hesaplarını çıkararak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunmak. (Tahakkuk azaltan ve arttıran ayrı ayrı çıkartılır.)SGK ve Sosyal yardımlaşma derneğince sorulan emlak kayıtlarının değerlerinin çıkarılmasıBelediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,Emlak ve ÇTV vergilerini ilgilendiren diğer mer’ i mevzuattaki görevleri ifa etmek,Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,Müdür tarafından verilen görevleri zamanında yapmak, sonuçlandırmak 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon, Denetim ve Disiplin

      Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

< >Müdürlük ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,Müdürlüğe gelen tüm yazılar Evrak Kayıt ve Arşiv Birimi personelinde toplanır, konularına göre ayrıştırıldıktan sonra ilgili personellere verilir, ilgili personel ise evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon;

 

< >Müdürlük,  tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmaları, sorumlu personel ve müdürün parafı ile Başkan veya Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.Müdürlük, görevleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı protokol, sözleşme, kontrat işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yaparMüdür, tüm personeli her zaman denetleme yetkisine sahiptir,Müdür, 1’inci disiplin amiri olarak personelle ilgili disiplin işlemlerini yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yürütür.Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Emlak İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlülük

Bu yönetmelik Gördes Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

 Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

          Muhammet AKYOL                           Taner YİĞİT                             Seyyide CENKİ

   Belediye ve Meclis Başkanı                      Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

DUYURULAR Tümü
Görevde Yükselme ve ..... Kırsal Hizmetler Müd..... Emlak ve İstimlak Mü..... Destek Hizmetleri Mü..... Tarım ve Orman Bakan..... Gördes Belediye Başk..... 6292 sayılı Kanun (K..... Vergi Borcu Yapıland..... Zabıta Personeli Gör..... Huzurun ve Yeşilin Ş..... Gördes Atatürk Mahal..... Emlak ve ÇTV Vergisi..... Gördes İlçe Hıfzıssı..... Gördes Belediyesi Ta..... Toplu Konut İdaresi ..... Ücretsiz Kick Boks K..... 2. Etap TOKİ Projesi..... 2. Etap TOKİ Projesi..... Sözlü ve Uygulamalı ..... Taşeron Kadrosu Sözl.....
HIZLI MENU
GÖRDES MENU
ilan.gov.tr
GÖRDES BEYAZ MASA DESTEK HATTI
0.236 547 15 20
CUMA MH. CUMHURİYET CD. NO:5 PK: 45750 GÖRDES / MANİSA
0.236 547 15 20 iletisim@gordes.bel.tr

GÖRDES BELEDİYESİ 2015 TÜM HAKLARI SAKLIDIR. SİTEDE KULLANILAN İÇERİKLERİN İZİNSİZ KOPYALANMASI VE KULLANILMASI YASAKTIR.
ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANA MESAJ
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
İLETİŞİM
MUHAMMET AKYOL
GÖRDES BELEDİYE BAŞKANI